Forløb ved kompleks PTSD og tilknytningstraumer

Forløbet er for mennesker med svære traumer, der har voldsomme oplevelser og nederlag med sig i bagagen. Som oplever skam, ensomhed og utilstrækkelighed og mistillid . Som ofte har et billede af sig selv som forkerte og dysfunktionelle, der er med til at fastholde dem på randen af fællesskaber og samfundet. Det er for mennesker, der gennem barndommen har oplevet massivt omsorgssvigt og overgreb, og som på den baggrund har udviklet tilknytningstraumer, angst, stress og i nogle tilfælde kompleks PTSD.

Kropsbehandlings og livshåndteringsforløb for mennesker med tilknytningstraumer og kompleks PTSD

Kompleks PTSD er en diagnose, der dækker over tilknytningstraumer, der opstår pga. omsorgsvigt og voldsomme gentagne oplevelser i barndommen. Der er tale om et mere eller mindre permanent forhøjet alarmberedskab i nervesystemet, og i mange tilfælde er denne tilstand blevet det normale, fordi de aldrig har kendt til andet.

Mennesker med kompleks PTSD/tilknytningstraumer kommer ofte fra hjem med få ressourcer, eller de har oplevet vold, overgreb, misbrug og andre former for omsorgssvigt i deres barndom. De har ofte intense, ustabile og konfliktfyldte relationer, glider ud og ind af fællesskaber og er ofte uden kontinuerlige og tillidsfulde netværk, der griber dem.

Mange har udover tilknytningstraumer, forskellige symptomer, der relaterer sig til det at vokse op med et nervesystem i højeste alarmberedskab. De kan ofte diagnosticeres med kompleks PTSD, stress, angst, depression eller borderline. For os er diagnosen ikke direkte relevant, men derimod hvordan man oplever sig selv og det at leve med et nervesystem, der konstant er i kamp-/flugt-/frysberedskab og alle de overlevelsesstrategier og selvbilleder, der opstår ud af det.
Mennesker med kompleks PTSD er udfordrede på mange af de parametre, vi forbinder med et velfungerende liv. At kunne tage en uddannelse, passe et arbejde, have et stabilt familieliv og have interesser og fælleskaber.

De er ofte ensomme og har en skyld/skam-dynamik forbundet med det, de ikke magter, som står i vejen for, at de kan bede om hjælp.

Ofte har de også konflikter, mistillid og nederlag med sig fra kontakten med omsorgspersoner, pædagoger, lærere og offentlige instanser, der gør det svært at få og bede om den hjælp, de har brug for.

Deltagerne

I gruppesessionerne udvælger vi nøje, hvem der kan have udbytte af at følges gennem et forløb, ligesom vi tilrettelægger forløbene efter de ressourcer og udfordringer, deltagerne har. De skal i nogen grad kunne genkende sig selv i de andres udfordringer og have udbytte af at have og være vidner til hinandens proces i et tillidsfuldt rum.

Baggrund og erfaring

Traumer sidder i nervesystemet og kroppen og skal behandles gennem kroppen. For at have udbytte af andre typer af terapi, der eksempelvis arbejder kognitivt, er det i vores erfaring vigtigt at tage udgangspunkt i kroppen, fordi angst, stress, depression og lignende, er tilstande, der opstår i kroppen gennem et alarmeret nervesystem.

Vores tilgang til traumebehandling

Vi har på Manuvision gennemført et forskningsprojekt i samarbejde med veteranforeningen og Traumecenter på Rigshospitalet og Syddansk universitet omkring behandlingen af tidligere udsendte, der lider af posttraumatisk stress.

Forskningsresultaterne viser, at veteranerne, der deltog og fik kropsbehandlinger, undervisning i nervesystemet og deltog i gruppeterapi hos Manuvision, fik forbedret deres generelle livskvalitet væsentligt. De fik redskaber til at håndtere deres symptomer, og de fik hjælp til at bearbejde de traumer, der via retraumatisering, gjorde deres liv meget svært at leve. Denne viden og erfaring har vi i mange år også anvendt i behandlingen af mennesker, der lider af angst, stress, depression og kompleks PTSD.
Vores tilgang er både kropslig og kognitiv. Traumer og tilstande som angst og stress sidder i kroppen og er reaktioner i nervesystemet. Vi anvender en neurovidenskabelig tilgang i såvel vores undervisningsdel og i de individuelle kropsbehandlinger.

Læs mere om vores tilgang og teorien bag her.

 

Forløb ved kompleks PTSD og tilknytningstraumer

Kropsbehandling

Kropsbehandlinger med det primære fokus at behandle og nedregulere nervesystemet, afspænde kroppen og arbejde med de traumer, der informerer nervesystemet. Vi anvender kropsterapeutiske teknikker, meditation, afspænding og samtaleterapi.

Formålet er at forstå, hvad der sker i dem selv. Men først og fremmest er det at forstå, at de ikke kan gøre for, hvordan deres nervesystem reagerer. At opleve pludselig vrede, angst eller at stivne er ikke reaktioner, der vælges – det sker før både tanke og følelse opstår og er kodet i dem fra de var små. At forstå dette kan medføre at meget af den skyld, skam og utilstrækkelighedsfølelse, der følger med at opleve sig selv som ude af kontrol, kan blive til selvomsorg, accept og mod på at ændre det. Ofte står selvkritik og fordømmelse i vejen for, at man kan ændre adfærd. Det er ikke til at bære flere nederlag og navigere i verden med et nervesystem, der reagerer hinsides, det man egentlig gerne vil.
Et selvstændigt mål med forløbet er at forstå, hvordan et nervesystem fungerer, opdage det i sig selv, kunne nedregulere det og over tid opnå responstid. 

Både behandlinger og gruppemøderne foregår som udgangspunkt i Manuvisionhuset på Bernhard Bangs allé 25, 2. sal, 2000 Frederiksberg.

Klienten får en fast behandler og kontaktperson, som følger dem, og som de kan tale med igennem hele forløbet. De finder sammen ud af, hvad klienten har brug for og i hvilket tempo, det giver mening at integrere træning, meditation og teknikker. Det vil primært være sammen med os, at teknikker trænes, og det vil i starten blot være noget, som klienten kan tænke over, øve sig i at blive opmærksom på, inden og hvis, det introduceres som noget, de skal integrere i deres liv.

24

Behandlinger

Gruppesessioner

Et gruppeforløb med sessioner af to timers varighed, med 4-6 deltagere. Det indeholder:

  • Deling
  • Træningsøvelser
  • Guidet meditation og afspænding
  • Teknikker til at nedregulere nervesystemet
  • Undervisning i det polyvagale nervesystem. Formålet er at lære hvordan et nervesystem fungerer og genkende det i sit eget, så deltagerne får kendskab til de processer, der går i gang i en krop, når man er presset, bange og utryg. Hvordan det påvirker åndedræt, følelser og tanker og den måde, man ser sig selv, andre og sine muligheder i verden.

De vil blive grundigt indført i vores metode og perspektiv. Terapeuterne tager udgangspunkt i deltagerne og deres liv.

Undervisning, meditation og teknikker vil blive guidet og repeteret til gruppesessioner, så de føler sig klædt på til selv, over tid, at bruge de værktøjer og forståelse af sig selv i deres liv.

Undervisningen i grupper sigter desuden mod at give viden i en enkel og konkret form og teknikker, de over tid selv kan bruge. Det er desuden hensigten at bruge delingen til at forstå, hvordan andre har det, og at de ikke er alene om de udfordringer. Der kan være meget heling i at kunne vise sårbarhed i et trygt rum og opleve andre vise det samme.

10

Sessioner

Undervisningsmateriale

De får udleveret en arbejdsbog, dvs. ét kapitel af gangen, som de igennem hele forløbet skal bruge til at forstå sig selv og deres reaktioner, følge de forandringer, der sker med dem og i samarbejde med terapeuten formulere hvilke skridt og mål, de vil arbejde med. Det tilsigtes at være så konkrete og hverdagsknyttede mål som muligt og ikke udfordringer, der ligger udover deres dagligliv.

Der vil blive uddelt materiale og en mappe til hver undervisning med dagens emner og øvelser til hjemmebrug.

1

Arbejdsbog

Vi anbefaler, at programmet gennemføres i en periode på minimum 12 måneder.

Før gruppensessionernes opstart har alle deltagere mødt terapeuterne og fået minimum fem behandlinger hos én af terapeuterne. De forberedes på, hvad forløbet indebærer og får hjælp til at formulere, hvad de håber at opnå. Det er er en værdi for os, at deltagerne oplever, at forløbet er for deres egen skyld, og at de har indflydelse på, hvad de skal. Det tilstræbes altid, at de har en primær terapeut og kontaktperson gennem hele forløbet. De får også mulighed for at vælge en anden, hvis de oplever bedre kemi dér.

Forløb ved PTSD

PTSD opstår, når et menneske er udsat for hændelser, der er så overvældende, forfærdende og livstruende, for enten én selv eller andre, at nervesystemet overbelastes og kortslutter. Man mister evnen til at regulere nervesystemet ned, og det bliver låst i et kamp/flugt/frys respons.

FORLØB VED ANGST

Angst har mange former og udtryk og opleves og påvirker et liv lige så forskelligt, som vi mennesker er på alle andre områder. Vi tilbyder tre forskellige forløb, der henvender sig til forskellige målgrupper og typer af angst. Fælles for dem er, at vi har en neurologisk tilgang og arbejder sammen med dig om at ændre mekanismer i dit nervesystem, så du kan begynde at leve et liv, der er mindre styret af angst og mere styret af det, du gerne vil.

FORLØB VED STRESS

Stress er en tilstand, hvor nervesystemets flugt- og kamprespons er overaktivt. Vi er bygget til at kunne præstere ekstra og skærpe os i perioder, når livet kræver det af os. Men hvis det bliver hverdag at skulle fungere i det højeste gear, og hvis afstanden mellem de krav vi oplever, og den tid og de ressourcer, vi har, bliver for stort, vil kroppen blive drænet for sine ressourcer. Den begynder at lukke ned, så det bliver svært at mærke sig selv. Man mister perspektiv, evnen til at prioritere og sætte grænser. Det kan have store konsekvenser for helbredet i både krop og sind og påvirke alle dele af et liv.

“Trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathetic witness.”
Peter A. Levine